ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ Η Τριαδική μοναρχία στην Ορθόδοξη παράδοση 
Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου 

Δὲν προφθάνω νὰ ἐννοήσω τὸ ἕνα, καὶ περιλάμπομαι ἀπὸ τὰ τρία, λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος, καταγράφοντας τὴν ἐμπειρία τοῦ ἑνὸς Θεοῦ ποὺ φανερώνεται σὲ τρεῖς ὁμοούσιες ὑποστάσεις. Ἀλλὰ νεότερες γενιὲς στοχαστῶν καὶ θεολόγων ἀναζήτησαν τὴν ὀντολογικὴ προτεραιότητα τοῦ ἑνὸς προσώπου στὴν Θεότητα καὶ στὴν ἀνθρώπινη κοινωνία. Ὁ περσοναλισμὸς αὐτός, ἀντίθετα πρὸς τὴν ἐπαγγελία του, ὑπονομεύει τὰ πρόσωπα, θεμελιώνοντας ἱεραρχίες δυνάμεως, πρωτεῖα καὶ ἀπόλυτες ἐξουσίες, καὶ ρίχνοντας στὴ λήθη τὴν «τριαδικὴ μοναρχία», ποὺ διαπερνᾶ ἐκφαντορικῶς τὴ θεολογικὴ καὶ κοινωνικὴ σκέψη τῶν ἁγίων Πατέρων.
Μέσα ἀπὸ τοὺς θησαυροὺς τῆς ἀσκητικῆς καὶ θεολογικῆς παράδοσης ποὺ μοιράζεται ἡ Ἀνατολὴ μὲ τὴ Δύση κατὰ τὴν πρώτη χιλιετία, στὸ βιβλίο αὐτὸ ψηλαφεῖται τὸ μυστήριο τῆς φύσεως, τοῦ προσώπου καὶ τῆς χάριτος, καθὼς ὁ ὅλος ἄνθρωπος πορεύεται πρὸς τὴν ἑνότητα μὲ τὸν Θεό, τὸν κόσμο καὶ τὸν ἑαυτό του. Στὴν ἑνότητα αὐτή, ὅπου φύση καὶ χάρις νομοθετοῦν τὸ «ἰσότιμον», ὁ ἄνθρωπος βρίσκει τὴν ἀκεραιότητά του καὶ γίνεται θεατὴς τοῦ δικοῦ του κόσμου καὶ τοῦ κάλλους τῆς βασιλικῆς Τριάδος.
Σελ. 397, τιμή 12 ευρώ