Μοναχισμός

Το φαινόμενο της αποταγής του κόσμου και της ολοκληρωτικής αφιερώσεως στον Θεό έχει τα αρχέτυπά του στην Παλαιά Διαθήκη, στις μορφές του Προφήτη Ηλία και του Βαπτιστού Ιωάννου…..

Ο Μοναχισμός

Το φαινόμενο της αποταγής του κόσμου και της ολοκληρωτικής αφιερώσεως στον Θεό έχει τα αρχέτυπά του στην Παλαιά Διαθήκη, στις μορφές του Προφήτη Ηλία και του Βαπτιστού Ιωάννου. Κυρίως όμως θεμελιώνεται στην Αγία Γραφή και στους ίδιους τους λόγους του Ιησού προς τον νέο που τον πλησίασε ζητώντας τη συμβουλή Του: «Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι» (Ματθ. 19,21).

Η κλήση αυτή του Κυρίου δημιούργησε πολιτείες μοναζόντων από τον 3o αιώνα στην Παλαιστίνη, την Συρία και την Αίγυπτο, των οποίων το παράδειγμα ακολούθησαν η Μικρά Ασία, η κυρίως Ελλάδα, η Δυτική Ευρώπη και εν συνεχεία ο σλαβικός κόσμος. Δεν επρό­κειτο για καινοτομία, αλλά για νέα έκφραση του ιδεώδους της απόλυτης αφιερώσεως και ασκήσεως.

Σκοπός της μοναστικής ζωής είναι η θεραπεία της καρδίας, ώστε να εγκαθιδρυθεί μέσα της η θεϊκή αγάπη. Όσο ανακαινίζεται και φωτίζεται ο άνθρωπος, τόσο οι έννοιες που γεννώνται στην καρδιά κινούνται σύμφωνα με τα αγαθά θελήματα του Θεού. Έτσι ανατέλλει μέσα στον άνθρωπο η θεωρία των μυστηρίων της Αγίας Τριάδος και της Θείας οικονομίας για τη σωτηρία του κόσμου.